งาน ป.โท

 

ฝึกงาน  … ประธาน

ข้อมูลโรงเรียนอุทุมพรพิสัย-1

บันทึกการฝึกการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา

บันทึกการฝึกการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา-1

บันทึกการฝึกการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาศรีสะเกษเขต-2

 

นโยบายและแผน…ดร.จรัญ  น้อยพรหม

1แนวคิดในการจัดการศึกษายุคใหม่ มศว17มิย2550

Policy and Planning

การวางแผน นโยบา3D4ใหม่

นโยบายและการวางแผน

ปัญหาการจัดการศึกษา

 

งาน  ดร.ประจวบ  วงษ์รักษ์

กระดาษคำตอบ-งานบรรยายศูนย์ยโสธร-23-มค.-59

เพาเวอร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายวิชาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์-บรรยาย

 

การทำวิจัย….ผอ.ชัยสิทธิ์    หล้าธรรม

การทำวิจัย ppt.

การวิจัยเพื่อพัฒนา  ppt.

ขัอมูลพื้นฐาน word.

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ pdf.

ประวัติผู้ศึกษา  word.

เพิ่มเติม….chaiyasit.websisaket.net

sitpuep@gmail.com

ID = chai2805

….อีเมล  อ.สถิตย์  Satithsonsri@gmail.com …

 

หลักสูตรบริหารการศึกษา

CCF13102558_00000CCF13102558_00001CCF13102558_00002CCF13102558_00003CCF13102558_00004CCF13102558_00005CCF13102558_00006CCF13102558_00007CCF13102558_00008CCF13102558_00009CCF13102558_00010CCF13102558_00011CCF13102558_00012

 

Advertisements